Women in saris taking selfie at Pomona Indian wedding
»
Mountain Meadows Golf Course | Pomona, CA

Women in saris taking selfie at Pomona Indian wedding